Rusă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Где вы живете?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
холост
Stare civilă
παντρεμένος/η
Женат/замужем
Stare civilă
σε διάσταση
Разведен/а
Stare civilă
χωρισμένος/η
Разведен/а
Stare civilă
συμβίωση
в сожительстве
Stare civilă
σε αστική ένωση
в гражданском браке
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
Stare civilă
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
Stare civilă
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
адрес
Date care se pot schimba
όνομα
имя
Date care se pot schimba
φωτογραφία
фотография
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
потеряно
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
украдено
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
повреждено
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indică naționalitatea partenerului tău