Thailandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Solicitare formular
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Întreabă când a fost un documentul emis
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Întreabă unde a fost un documentul emis
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Cere ajutor pentru a completa formularul
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Declară un document furat
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Solicită numele unei persoane
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Solicită cuiva locul și data nașterii
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Solicită unde locuiește cineva
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Solicită adresa cuiva
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Solicită cetățenia cuiva
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indică starea ta civilă
alleenstaand
โสด
Stare civilă
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Stare civilă
uit elkaar
แยกกันอยู่
Stare civilă
gescheiden
หย่าร้าง
Stare civilă
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stare civilă
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stare civilă
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
verweduwd
เป็นม่าย
Stare civilă
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Întreabă dacă cineva are copii
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Întreabă de ce documente ai nevoie
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Întreabă despre acoperirea asigurării
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum îți poți extinde viza
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicită un permis de conducere provizoriu
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipul de examen
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipul de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mijn adres
ที่อยู่
Date care se pot schimba
mijn naam
ชื่อ
Date care se pot schimba
mijn foto
ภาพถ่าย
Date care se pot schimba
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
verloren
สูญหาย
Probleme cu permisul de conducere
gestolen
ถูกขโมย
Probleme cu permisul de conducere
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Probleme cu permisul de conducere
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Menționează că nu ai antecedente penale
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indică naționalitatea partenerului tău