Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
ข้อมูลเป็นความลับ
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

คุณชื่ออะไร
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
โสด
svobodný/á
Stare civilă
แต่งงานแล้ว
ženatý/vdaná
Stare civilă
แยกกันอยู่
odděleni
Stare civilă
หย่าร้าง
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
v registrovaném partnerství
Stare civilă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
nesezdaní partneři
Stare civilă
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
v domácím partnerství
Stare civilă
เป็นม่าย
vdovec/vdova
Stare civilă
คุณมีบุตรไหม
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การผ่าตัด
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาฟัน
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาตา
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
ฉันต้องการจอง __________
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
การทดสอบภาคทฤษฎี
Teoretický test
Tipul de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Praktický test
Tipul de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
ที่อยู่
adresu
Date care se pot schimba
ชื่อ
jméno
Date care se pot schimba
ภาพถ่าย
fotografii
Date care se pot schimba
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
สูญหาย
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
ถูกขโมย
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
ได้รับความเสียหาย
zničený
Probleme cu permisul de conducere
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău