Portugheză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Solicitare formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Cere ajutor pentru a completa formularul
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Declară un document furat
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Solicită numele unei persoane
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Solicită cuiva locul și data nașterii
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Solicită unde locuiește cineva
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Solicită adresa cuiva
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Solicită cetățenia cuiva
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Indică starea ta civilă
โสด
solteiro(a)
Stare civilă
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Stare civilă
แยกกันอยู่
separado(a)
Stare civilă
หย่าร้าง
divorciado(a)
Stare civilă
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Stare civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Stare civilă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Stare civilă
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Stare civilă
เป็นม่าย
viúvo(a)
Stare civilă
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Întreabă dacă cineva are copii
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Întreabă de ce documente ai nevoie
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Întreabă despre acoperirea asigurării
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Întreabă cum îți poți extinde viza
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Solicită un permis de conducere provizoriu
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Tipul de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Tipul de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
ที่อยู่
endereço
Date care se pot schimba
ชื่อ
nome
Date care se pot schimba
ภาพถ่าย
foto
Date care se pot schimba
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
สูญหาย
perdida
Probleme cu permisul de conducere
ถูกขโมย
roubada
Probleme cu permisul de conducere
ได้รับความเสียหาย
danificada
Probleme cu permisul de conducere
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Menționează că nu ai antecedente penale
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Indică naționalitatea partenerului tău