Rusă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Где я могу найти форму для ____ ?
Solicitare formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Когда был выдан ваш документ?
Întreabă când a fost un documentul emis
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Где был выдан ваш [документ] ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Cere ajutor pentru a completa formularul
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Какие документы мне нужно принести для_______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Мой [документ] украли.
Declară un document furat
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Я заполняю это заявление от лица______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
ข้อมูลเป็นความลับ
Информация конфиденциальна.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

คุณชื่ออะไร
Как вас зовут?
Solicită numele unei persoane
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Solicită cuiva locul și data nașterii
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Где вы живете?
Solicită unde locuiește cineva
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Каков ваш адрес?
Solicită adresa cuiva
สัญชาติของคุณคืออะไร
Какое у вас гражданство?
Solicită cetățenia cuiva
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Когда вы въехали в страну?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Мое семейное положение -_______.
Indică starea ta civilă
โสด
холост
Stare civilă
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Stare civilă
แยกกันอยู่
Разведен/а
Stare civilă
หย่าร้าง
Разведен/а
Stare civilă
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
в сожительстве
Stare civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
в гражданском браке
Stare civilă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Не женатая пара
Stare civilă
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
в домашнем партнерстве
Stare civilă
เป็นม่าย
вдовец/вдова
Stare civilă
คุณมีบุตรไหม
У вас есть дети?
Întreabă dacă cineva are copii
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Какие документы мне нужно принести?
Întreabă de ce documente ai nevoie
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Мне нужно платить за регистрацию?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Мне нужна частная медицинская страховка?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Что покрывает медицинская страховка?
Întreabă despre acoperirea asigurării
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Больничные платы
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Платы специалистам
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
การทดสอบวินิจฉัย
Диагностические проверки
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การผ่าตัด
Хирургические процедуры
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Психиатрическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาฟัน
Лечение зубов
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาตา
Офтальмологическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Как я могу продлить мою визу?
Întreabă cum îți poți extinde viza
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Почему мое заявление на визу отклонено?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Мне нужно менять номер своей машины?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Мои водительские права здесь действуют?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicită un permis de conducere provizoriu
ฉันต้องการจอง __________
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
การทดสอบภาคทฤษฎี
Теоретический тест
Tipul de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Тест на вождение
Tipul de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
ที่อยู่
адрес
Date care se pot schimba
ชื่อ
имя
Date care se pot schimba
ภาพถ่าย
фотография
Date care se pot schimba
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
สูญหาย
потеряно
Probleme cu permisul de conducere
ถูกขโมย
украдено
Probleme cu permisul de conducere
ได้รับความเสียหาย
повреждено
Probleme cu permisul de conducere
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
У меня нет судимостей
Menționează că nu ai antecedente penale
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indică naționalitatea partenerului tău