Vietnameză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Tôi __________.
Menționează statusul tău profesional
employed
có việc làm
Tipul de status profesional
unemployed
Không có việc làm
Tipul de status profesional
an entrepreneur
doanh nhân
Tipul de status profesional
self-employed
tự làm chủ
Tipul de status profesional
an intern
thực tập sinh
Tipul de status profesional
a volunteer
tình nguyện viên
Tipul de status profesional
a consultant
tư vấn viên
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
Tôi có hợp đồng _________.
Indică ce fel de contract ai
full-time
toàn thời gian
Tip de contract
part-time
bán thời gian
Tip de contract
fixed-term
hạn định
Tip de contract
permanent
lâu dài
Tip de contract
seasonal
thời vụ
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Întreabă de zile libere
maternity leave
nghỉ sinh đẻ
Tip de concediu
paternity leave
nghỉ làm cha
Tip de concediu
sick leave
nghỉ ốm
Tip de concediu
days off
ngày nghỉ
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opțiune de recuperare a taxelor