Vietnameză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Я могу работать в [страна]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Мне нужно разрешение на работу?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Какова государственная минимальная зарплата?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Я___________________.
Tôi __________.
Menționează statusul tău profesional
имеющий работу
có việc làm
Tipul de status profesional
безработный
Không có việc làm
Tipul de status profesional
предприниматель
doanh nhân
Tipul de status profesional
частный предприниматель
tự làm chủ
Tipul de status profesional
практикант
thực tập sinh
Tipul de status profesional
волонтер
tình nguyện viên
Tipul de status profesional
советник
tư vấn viên
Tipul de status profesional
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Каков тип вашего рабочего контракта?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Solicită informații despre tipul de contract
У меня______________контракт.
Tôi có hợp đồng _________.
Indică ce fel de contract ai
полная занятость
toàn thời gian
Tip de contract
неполная занятость
bán thời gian
Tip de contract
фиксированный
hạn định
Tip de contract
долговременный
lâu dài
Tip de contract
сезонный
thời vụ
Tip de contract
Когда я получу зарплату?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Întreabă când vei primi salariul
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Întreabă de zile libere
декретный отпуск
nghỉ sinh đẻ
Tip de concediu
отпуск по причине отцовства
nghỉ làm cha
Tip de concediu
больничные выплаты
nghỉ ốm
Tip de concediu
выходные дни
ngày nghỉ
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Solicită informații despre taxe
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Кто сообщит мне_______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
какова сумма моего возврата
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opțiune de recuperare a taxelor
Долж(ен/на) ли я платить больше
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opțiune de recuperare a taxelor