Vietnameză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Menționează statusul tău profesional
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Tipul de status profesional
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Tipul de status profesional
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Tipul de status profesional
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Tipul de status profesional
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Tipul de status profesional
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Tipul de status profesional
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Solicită informații despre tipul de contract
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Indică ce fel de contract ai
เต็มเวลา
toàn thời gian
Tip de contract
นอกเวลา
bán thời gian
Tip de contract
มีกำหนดเวลา
hạn định
Tip de contract
พนักงานประจำ
lâu dài
Tip de contract
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Tip de contract
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Întreabă când vei primi salariul
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Întreabă de zile libere
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Tip de concediu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Tip de concediu
การลาป่วย
nghỉ ốm
Tip de concediu
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Solicită informații despre taxe
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opțiune de recuperare a taxelor
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opțiune de recuperare a taxelor