Engleză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Am I eligible to work in [country]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Do I need a social security number before I start working?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Do I need a work permit?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
What is the national minimum wage?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Tôi __________.
I am ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
có việc làm
employed
Tipul de status profesional
Không có việc làm
unemployed
Tipul de status profesional
doanh nhân
an entrepreneur
Tipul de status profesional
tự làm chủ
self-employed
Tipul de status profesional
thực tập sinh
an intern
Tipul de status profesional
tình nguyện viên
a volunteer
Tipul de status profesional
tư vấn viên
a consultant
Tipul de status profesional
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
I would like to register as a freelance professional.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
What type of employment contract do you have?
Solicită informații despre tipul de contract
Tôi có hợp đồng _________.
I have a ______________ contract.
Indică ce fel de contract ai
toàn thời gian
full-time
Tip de contract
bán thời gian
part-time
Tip de contract
hạn định
fixed-term
Tip de contract
lâu dài
permanent
Tip de contract
thời vụ
seasonal
Tip de contract
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
When do I get my paycheck?
Întreabă când vei primi salariul
Tôi muốn hỏi về___________.
I would like to ask for _________.
Întreabă de zile libere
nghỉ sinh đẻ
maternity leave
Tip de concediu
nghỉ làm cha
paternity leave
Tip de concediu
nghỉ ốm
sick leave
Tip de concediu
ngày nghỉ
days off
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
I would like to have some information on taxation.
Solicită informații despre taxe
Tôi muốn báo cáo thu nhập
I would like to report my earnings.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Who will let me know ______________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
how much my refund is
Opțiune de recuperare a taxelor
tôi có nợ tiền thuế hay không
if I owe more tax
Opțiune de recuperare a taxelor