Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
本科生
ปริญญาตรี
Tipul de curs
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
博士生
ปริญญาเอก
Tipul de curs
全日制
เต็มเวลา
Tipul de curs
非全日
นอกเวลา
Tipul de curs
网上课程
ออนไลน์
Tipul de curs
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
学分制
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
打分制
การให้คะแนน
Tipul de sistem
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
讲座
การบรรยาย
Tipul de cursuri
研讨会
การสัมมนา
Tipul de cursuri
个别辅导
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
会议
การประชุม
Tipul de cursuri
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
学费
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
儿童托管
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare