Greacă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Tipul de curs
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Tipul de curs
a PhD
ένα διδακτορικό
Tipul de curs
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Tipul de curs
a part-time
μερικής απασχόλησης
Tipul de curs
an online
εξ αποστάσεως
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
ένα εξάμηνο
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
πόντων
Tipul de sistem
marking
βαθμολόγησης
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
διαλέξεις
Tipul de cursuri
seminars
σεμινάρια
Tipul de cursuri
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Tipul de cursuri
conferences
συνέδρια
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
δίδακτρα
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare