Vietnameză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

I would like to enroll at a university.
Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
I want to apply for _____________ course.
Tôi muốn đăng kí khóa học ____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
an undergraduate
đại học
Tipul de curs
a postgraduate
thạc sỹ
Tipul de curs
a PhD
tiến sĩ
Tipul de curs
a full-time
toàn thời gian
Tipul de curs
a part-time
bán thời gian
Tipul de curs
an online
trực tuyến
Tipul de curs
I would like to study at your university for ___________.
Tôi muốn được học tại trường đại học của bạn trong_________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
a semester
một kì
Durata studiului într-o universitate străină
an academic year
một năm học
Durata studiului într-o universitate străină
What are the work restrictions for students?
Những hạn chế làm việc cho sinh viên là gì?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tôi phải trình bản sao hay tài liệu gốc?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
What are the entry requirements of the university?
Những yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?
Necesar atunci când aplici la universitate
Are you going to send me a formal offer?
Bạn có gửi cho tôi thư mời nhập học chính thức không?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Does the university guarantee accommodation as well?
Trường đại học có đảm bảo chỗ ở không?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Does the course involve an internship as well?
Khóa học này có bao gồm thời gian thực tập hay không?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tôi có phải trả học phí khi là sinh viên trao đổi ở trường này hay không?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
How can I track the progress of my application?
Làm sao tôi có thể kiểm tra tiến triển của đơn xin việc?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
What are the [language] language requirements?
Yêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
What is the ____________ system like?
Hệ thống _________ như thế nào?
Solicită informații despre sistemul educațional
credit
tín chỉ
Tipul de sistem
marking
chấm điểm
Tipul de sistem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Tôi có được nhận bảng điểm cuối kì học trao đổi này không?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
What is the teaching style like?
Cách giảng dạy ở trường như thế nào?
Solicită informații despre sistemul de predare
Are there _____________ ?
Có_________ hay không?
Solicită informații despre sistemul de predare
lectures
bài giảng
Tipul de cursuri
seminars
hội thảo
Tipul de cursuri
tutorials
hướng dẫn riêng
Tipul de cursuri
conferences
hội nghị
Tipul de cursuri
What courses are offered by summer schools?
Có những khóa học mùa hè nào?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
When are the exams held?
Những bài kiểm tra được tổ chức khi nào?
Întreabă când este sesiunea de examene
Where can I find information about all the courses available?
Tôi có thể tìm thông tin về các khóa học ở đâu?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Is there a university sports center?
Có trung tâm thế thao của trường đại học hay không?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
How can I join student societies?
Làm sao tôi có thể tham gia các tổ chức sinh viên?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
What are the estimated living costs in [city]?
Chi phí sinh hoạt ở [thành phố] là bao nhiêu?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

What languages can I study at your school?
Ngôn ngữ nào tôi có thể học ở trường?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Is there a placement test to assess my level?
Có kì thi kiểm tra trình độ tôi hay không?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Do you have a detailed description of the course?
Bạn có chỉ dẫn chi tiết về khóa học không?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
What is the maximum number of students in a class?
Sĩ số tối đa của một lớp là bao nhiêu?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
What facilities are there in your school?
Cơ sở vật chất ở trường có những gì?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Do you also arrange excursions?
Ở trường có sắp xếp các chuyến du ngoạn hay không?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
What programs do you offer?
Có những chương trình nào?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

I am here to inquire about funding opportunities.
Tôi đến để hỏi về các cơ hội học bổng
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Which bodies can fund my studies?
Các tổ chức nào có thể cho tôi học bổng?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
I need financial help for ____________.
Tôi cần hỗ trợ tài chính cho _______________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
tuition fees
học phí
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
my living expenses
chi phí sinh hoạt
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
childcare
chăm sóc trẻ em
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
What kinds of scholarships are available?
Có những loại học bổng nào hiện có?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

I would like to validate my degree certificate in [country].
Tôi muốn chứng nhận bằng cấp của mình ở [tên đất nước].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Bạn có danh sách của những dịch giả có chứng nhận về [tên ngôn ngữ ] không?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Where can I get a certificate of equivalency?
Tôi có thể lấy giấy chứng nhận tương đương ở đâu
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare