Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
Grundkurs
ปริญญาตรี
Tipul de curs
Aufbaukurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
Doktorandenkurs
ปริญญาเอก
Tipul de curs
Vollzeitkurs
เต็มเวลา
Tipul de curs
Teilzeitkurs
นอกเวลา
Tipul de curs
Onlinekurs
ออนไลน์
Tipul de curs
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ein Semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
ein Studienjahr
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Wie funktioniert das__________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
Kreditsystem
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
Benotungssystem
การให้คะแนน
Tipul de sistem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
Gibt es_____________?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
Vorlesungen
การบรรยาย
Tipul de cursuri
Seminare
การสัมมนา
Tipul de cursuri
Tutorien
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
Konferenzen
การประชุม
Tipul de cursuri
Welche Kurse bietet die Summer School an?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Wann finden die Prüfungen statt?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Wie viele Plätze hat die Klasse?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
Organisieren Sie auch Exkursionen?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Welche Programme bieten Sie an?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
Studiengebühren
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Lebenshaltungskosten
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Kinderbetreuung
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Welche Stipendien gibt es?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare