Poloneză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Tipul de curs
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Tipul de curs
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Tipul de curs
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Tipul de curs
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Tipul de curs
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Tipul de curs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Durata studiului într-o universitate străină
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Necesar atunci când aplici la universitate
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
πόντων
punktowy
Tipul de sistem
βαθμολόγησης
oceniania
Tipul de sistem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Solicită informații despre sistemul de predare
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
διαλέξεις
wykłady
Tipul de cursuri
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Tipul de cursuri
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Tipul de cursuri
συνέδρια
konferencje
Tipul de cursuri
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Întreabă când este sesiunea de examene
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare