Rusă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ένα προπτυχιακό
бакалавриат
Tipul de curs
ένα μεταπτυχιακό
аспирантура
Tipul de curs
ένα διδακτορικό
докторат/профессура
Tipul de curs
πλήρους απασχόλησης
очная форма
Tipul de curs
μερικής απασχόλησης
заочная форма
Tipul de curs
εξ αποστάσεως
онлайн обучение
Tipul de curs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ένα εξάμηνο
семестр
Durata studiului într-o universitate străină
ένα ακαδημαϊκό έτος
академический год
Durata studiului într-o universitate străină
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Какие ограничения на работу для студентов?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Каковы требования для поступления в университет?
Necesar atunci când aplici la universitate
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Вы пришлете мне формальное предложение?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Университет гарантирует предоставление жилья?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Курс включает в себя период стажировки?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Каковы требования знания [язык] языка?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Какова система_____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
πόντων
кредитов
Tipul de sistem
βαθμολόγησης
оценок
Tipul de sistem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Каков стиль преподавания?
Solicită informații despre sistemul de predare
Υπάρχουν _____________ ;
Там есть___________?
Solicită informații despre sistemul de predare
διαλέξεις
лекции
Tipul de cursuri
σεμινάρια
семинары
Tipul de cursuri
προγράμματα εκμάθησης
учебные материалы
Tipul de cursuri
συνέδρια
конференции
Tipul de cursuri
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Какие курсы предлагаются летними школами?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Когда проходят экзамены?
Întreabă când este sesiunea de examene
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
В университете есть спортивный центр?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
У вас есть детальное описание курса?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Каково максимальное количество студентов в группе?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Οργανώνετε και εκδρομές;
Вы организовываете экскурсии?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Какие программы вы предлагаете?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
δίδακτρα
плата за обучение
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τα έξοδα διαβίωσής μου
расходы на жизнь
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τη φροντίδα των παιδιών
уход за ребенком
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Какие виды стипендий доступны?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare