Spaniolă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ένα προπτυχιακό
en un grado
Tipul de curs
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Tipul de curs
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Tipul de curs
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Tipul de curs
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Tipul de curs
εξ αποστάσεως
a distancia
Tipul de curs
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
ένα εξάμηνο
un semestre
Durata studiului într-o universitate străină
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Durata studiului într-o universitate străină
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Necesar atunci când aplici la universitate
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
πόντων
de créditos
Tipul de sistem
βαθμολόγησης
de notas
Tipul de sistem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Solicită informații despre sistemul de predare
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Solicită informații despre sistemul de predare
διαλέξεις
clases teóricas
Tipul de cursuri
σεμινάρια
seminarios
Tipul de cursuri
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Tipul de cursuri
συνέδρια
conferencias
Tipul de cursuri
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Întreabă când este sesiunea de examene
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Întreabă ce facilități oferă centrul
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
δίδακτρα
matrícula
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare