Thailandeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

Me gustaría matricularme en la universidad.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
Me quiero matricular _______________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic pentru un curs
en un grado
ปริญญาตรี
Tipul de curs
en un posgrado
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipul de curs
en un doctorado
ปริญญาเอก
Tipul de curs
a tiempo completo
เต็มเวลา
Tipul de curs
a tiempo parcial
นอกเวลา
Tipul de curs
a distancia
ออนไลน์
Tipul de curs
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
un semestre
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
un curso académico
หนึ่งปีการศึกษา
Durata studiului într-o universitate străină
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Necesar atunci când aplici la universitate
¿Me enviarán una carta de aceptación?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
¿Cómo es el sistema _____________?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Solicită informații despre sistemul educațional
de créditos
หน่วยกิตวิชา
Tipul de sistem
de notas
การให้คะแนน
Tipul de sistem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Solicită informații despre sistemul de predare
¿Hay ______________?
มี _____________ ไหม
Solicită informații despre sistemul de predare
clases teóricas
การบรรยาย
Tipul de cursuri
seminarios
การสัมมนา
Tipul de cursuri
tutorías
การกวดวิชา
Tipul de cursuri
conferencias
การประชุม
Tipul de cursuri
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Întreabă când este sesiunea de examene
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
¿Hay pruebas de nivel?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
¿Qué instalaciones tiene el centro?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Întreabă ce facilități oferă centrul
¿Organizan también excursiones?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
¿Qué programas ofertan?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Solicită informații despre posibilități de finanțare
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
Necesito ayuda financiera para ______________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
matrícula
ค่าเล่าเรียน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
gastos personales
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
manutención de hijos menores
การดูแลเด็ก
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
¿Qué becas puedo solicitar?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

Me gustaría convalidar mi título en (país).
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare