Cehă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ปริญญาตรี
bakalářské studium
Tipul de curs
บัณฑิตวิทยาลัย
postgraduální studium
Tipul de curs
ปริญญาเอก
doktorské studium
Tipul de curs
เต็มเวลา
prezenční studium
Tipul de curs
นอกเวลา
kombinované studium
Tipul de curs
ออนไลน์
online
Tipul de curs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
หนึ่งภาคการศึกษา
(jeden) semestr
Durata studiului într-o universitate străină
หนึ่งปีการศึกษา
celý akademický rok
Durata studiului într-o universitate străină
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Necesar atunci când aplici la universitate
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Musím jako výměnný student platit školné?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Jaký je ____________ systém?
Solicită informații despre sistemul educațional
หน่วยกิตวิชา
kredity
Tipul de sistem
การให้คะแนน
známkování
Tipul de sistem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Solicită informații despre sistemul de predare
มี _____________ ไหม
Jsou tam _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
การบรรยาย
přednášky
Tipul de cursuri
การสัมมนา
semináře
Tipul de cursuri
การกวดวิชา
konsultace
Tipul de cursuri
การประชุม
konference
Tipul de cursuri
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Jaké předměty nabízí letní škola?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kdy jsou zkoušky?
Întreabă când este sesiunea de examene
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Nabízíte detailní popis kurzu?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Întreabă ce facilități oferă centrul
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Pořádáte exkurze?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Jaké programy nabízí vaše škola?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
ค่าเล่าเรียน
školné
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
životní náklady
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
การดูแลเด็ก
péče o dítě
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare