Germană | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ปริญญาตรี
Grundkurs
Tipul de curs
บัณฑิตวิทยาลัย
Aufbaukurs
Tipul de curs
ปริญญาเอก
Doktorandenkurs
Tipul de curs
เต็มเวลา
Vollzeitkurs
Tipul de curs
นอกเวลา
Teilzeitkurs
Tipul de curs
ออนไลน์
Onlinekurs
Tipul de curs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
หนึ่งภาคการศึกษา
ein Semester
Durata studiului într-o universitate străină
หนึ่งปีการศึกษา
ein Studienjahr
Durata studiului într-o universitate străină
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Necesar atunci când aplici la universitate
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Wie funktioniert das__________?
Solicită informații despre sistemul educațional
หน่วยกิตวิชา
Kreditsystem
Tipul de sistem
การให้คะแนน
Benotungssystem
Tipul de sistem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Solicită informații despre sistemul de predare
มี _____________ ไหม
Gibt es_____________?
Solicită informații despre sistemul de predare
การบรรยาย
Vorlesungen
Tipul de cursuri
การสัมมนา
Seminare
Tipul de cursuri
การกวดวิชา
Tutorien
Tipul de cursuri
การประชุม
Konferenzen
Tipul de cursuri
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wann finden die Prüfungen statt?
Întreabă când este sesiunea de examene
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Întreabă ce facilități oferă centrul
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welche Programme bieten Sie an?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
ค่าเล่าเรียน
Studiengebühren
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Lebenshaltungskosten
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
การดูแลเด็ก
Kinderbetreuung
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welche Stipendien gibt es?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare