Română | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Aș vrea să aplic pentru un curs
ปริญญาตรี
student
Tipul de curs
บัณฑิตวิทยาลัย
student cu diplomă
Tipul de curs
ปริญญาเอก
doctorand
Tipul de curs
เต็มเวลา
cu normă întreagă
Tipul de curs
นอกเวลา
cu jumătate de normă
Tipul de curs
ออนไลน์
la distanță
Tipul de curs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestru
Durata studiului într-o universitate străină
หนึ่งปีการศึกษา
un an academic
Durata studiului într-o universitate străină
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Necesar atunci când aplici la universitate
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Există perioadă de practică în planul de studii?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Cum este sistemul ____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
หน่วยกิตวิชา
de credite
Tipul de sistem
การให้คะแนน
de note
Tipul de sistem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Cum este sistemul de predare?
Solicită informații despre sistemul de predare
มี _____________ ไหม
Sunt _____________ ?
Solicită informații despre sistemul de predare
การบรรยาย
cursuri teoretice
Tipul de cursuri
การสัมมนา
seminarii
Tipul de cursuri
การกวดวิชา
tutoriale
Tipul de cursuri
การประชุม
conferințe
Tipul de cursuri
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Când se susșine sesiunea de examene?
Întreabă când este sesiunea de examene
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Are universitatea centru sportiv?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Ce facilitări oferă centrul?
Întreabă ce facilități oferă centrul
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organizați excursii de asemenea?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Ce programă oferiți?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Solicită informații despre posibilități de finanțare
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
ค่าเล่าเรียน
taxă de școlarizare
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
întreținere
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
การดูแลเด็ก
îngrijire copii minori
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare