Rusă | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ปริญญาตรี
бакалавриат
Tipul de curs
บัณฑิตวิทยาลัย
аспирантура
Tipul de curs
ปริญญาเอก
докторат/профессура
Tipul de curs
เต็มเวลา
очная форма
Tipul de curs
นอกเวลา
заочная форма
Tipul de curs
ออนไลน์
онлайн обучение
Tipul de curs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
หนึ่งภาคการศึกษา
семестр
Durata studiului într-o universitate străină
หนึ่งปีการศึกษา
академический год
Durata studiului într-o universitate străină
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Какие ограничения на работу для студентов?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Каковы требования для поступления в университет?
Necesar atunci când aplici la universitate
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Вы пришлете мне формальное предложение?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Университет гарантирует предоставление жилья?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Курс включает в себя период стажировки?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Каковы требования знания [язык] языка?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Какова система_____________?
Solicită informații despre sistemul educațional
หน่วยกิตวิชา
кредитов
Tipul de sistem
การให้คะแนน
оценок
Tipul de sistem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Каков стиль преподавания?
Solicită informații despre sistemul de predare
มี _____________ ไหม
Там есть___________?
Solicită informații despre sistemul de predare
การบรรยาย
лекции
Tipul de cursuri
การสัมมนา
семинары
Tipul de cursuri
การกวดวิชา
учебные материалы
Tipul de cursuri
การประชุม
конференции
Tipul de cursuri
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Какие курсы предлагаются летними школами?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Когда проходят экзамены?
Întreabă când este sesiunea de examene
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
В университете есть спортивный центр?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
У вас есть детальное описание курса?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Каково максимальное количество студентов в группе?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Întreabă ce facilități oferă centrul
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Вы организовываете экскурсии?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Какие программы вы предлагаете?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
ค่าเล่าเรียน
плата за обучение
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
расходы на жизнь
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
การดูแลเด็ก
уход за ребенком
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Какие виды стипендий доступны?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare