Suedeză | Expresii - Imigrație | Studiu

Studiu - Universitate

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Menționează că vrei să te înscrii la universitate
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Aș vrea să aplic pentru un curs
ปริญญาตรี
kandidatkurs
Tipul de curs
บัณฑิตวิทยาลัย
avancerad kurs
Tipul de curs
ปริญญาเอก
doktorandkurs
Tipul de curs
เต็มเวลา
fulltidskurs
Tipul de curs
นอกเวลา
deltidskurs
Tipul de curs
ออนไลน์
onlinekurs
Tipul de curs
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Menționează cât durează schimbul tău de experiență
หนึ่งภาคการศึกษา
en termin
Durata studiului într-o universitate străină
หนึ่งปีการศึกษา
ett läsår
Durata studiului într-o universitate străină
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Întreabă de condițiile de lucru pentru studenți
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Întreabă dacă ai nevoie să aduci documentele originale sau copii ale acestora
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Necesar atunci când aplici la universitate
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Întreabă dacă vei primi o scrisoare de acceptare
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Garanterar universitetet boende?
Întreabă dacă universitatea oferă cazare
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Innefattar kursen en praktikperiod?
Întreabă dacă planul tău de studii implică și o perioadă de practică
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Întreabă dacă trebuie să plătești perioada de studiu la universitatea gazdă
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Întreabă cum poți urmări progresul aplicației tale
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Vilka är språkkraven?
Informează-te de nivelul de limbă cerut pentru a putea fi acceptat la universitate
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hur fungerar _______ ?
Solicită informații despre sistemul educațional
หน่วยกิตวิชา
poängsystemet
Tipul de sistem
การให้คะแนน
betygssättningen
Tipul de sistem
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Întreabă dacă vei primi o foaie matricolă la finalul mobilității
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Hur är undervisningen?
Solicită informații despre sistemul de predare
มี _____________ ไหม
Finns det _______?
Solicită informații despre sistemul de predare
การบรรยาย
föreläsningar
Tipul de cursuri
การสัมมนา
seminarier
Tipul de cursuri
การกวดวิชา
handledning
Tipul de cursuri
การประชุม
konferenser
Tipul de cursuri
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Solicită informații despre tipurile de cursuri oferite de școlile de vară
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
När är tentaperioderna?
Întreabă când este sesiunea de examene
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Întreabă unde poți găsi informații despre cursuri
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Har universitetet en idrottsanläggning?
Întreabă dacă există centru sportiv în cadrul universității
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Întreabă cum te poți alătura asociațiilor studențești
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Cere informații despre cheltuielile de întreținere estimative în oraș

Studiu - Cursuri de limbi străine

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Solicită informații despre limbile străine care se pot studia în acel centru
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Întreabă dacă există un test de evaluare pentru a ți se determina nivelul de limbă
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Întreabă dacă îți poți schimba nivelul în cazul în care nu ești mulțumit de cursul pe care îl frecventezi
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Întreabă dacă există o descriere detaliată a cursului
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Întreabă care este numărul maxim de studenți într-o clasă
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Întreabă ce facilități oferă centrul
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Arrangerar skolan också utflykter?
Întreabă dacă centrul organizează de asemenea excursii
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vilka program erbjuds?
Întreabă ce fel de programă e oferită

Studiu - Burse de studiu

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Solicită informații despre posibilități de finanțare
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Întreabă ce organisme îți pot finanța studiile
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Menționează că ai nevoie de ajutor financiar
ค่าเล่าเรียน
skolavgifter
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
mina levnadskostnader
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
การดูแลเด็ก
barnomsorg
Pentru ce ai nevoie de ajutor financiar
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vilka typer av stipendier finns det?
Întreabă ce fel de burse de studiu sunt disponibile

Studiu - Validarea studiilor în străinătate

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Menționează că vrei să-ți echivalezi certificatul de studii în țara de destinație
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Întreabă dacă există o listă cu traducători autorizați în limba de care ai nevoie
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Întreabă unde poți obține un certificat de echivalare